^ Do góry ^

 Projekty realizowane w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach          w latach 2017/2018

1. "Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach".

współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-A011/16-00. Wartość projektu – 576 731,00 zł
Wysokość dofinansowania – 536 359,83 zł
Wkład własny – 40 371,17 zł

Cele projektu – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Program MEN " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

W ramach projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w kwocie 15000 zł., z czego 3000zł. to wkład własny.

3. Europejski program: " Dla szkół", który ma na celu promować wśród uczniów zdrowa dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko. "

 _________________________________________________________________________________________________

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach w latach 2016/2017

 

RPO 2014-2020 Szkolna Rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych   i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach.


LOGOTYPY KOL EFS pl

 

Zespół Szkół w Kurowicach jest w trakcie realizacji projektu pt.:

„Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach”,

współfinansowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

na podstawie umowy o dofinansowanie nr:RPLD.11.01.02-10-A011/16-00

Wysokość dofinansowania: 536 359,83 PLN 

Poniżej harmonogram zajęć dla uczniów Zespołu Szkół w Kurowicach w II semestrze w ramach realizacji  projektu " Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

 

Poniżej harmonogram zajęć dla uczniów Zespołu Szkół w Kurowicach w I semestrze w ramach realizacji  projektu " Szkolna rewolucja - program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020. 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 


Zespół Szkół w Kurowicach realizuje projekt „Szkolna rewolucja – program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-A011/16-00. Wartość projektu – 576 731,00 zł
Wysokość dofinansowania – 536 359,83 zł
Wkład własny – 40 371,17 zł
Czas realizacji projektu – sierpień 2016 – luty 2018
Cele projektu – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zadania w projekcie:

v  zakup wyposażenia pracowni fizyko-chemicznej,

v  zakup sprzętu TIK na potrzeby mobilnej pracowni komputerowej,

v  szkolenia nauczycieli z zakresu realizacji zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK,

v  zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów (w tym w formie wyjazdowej),

v  nauka programowania dla uczniów.

Wskaźniki realizacji celu:

v  liczba osób objęta szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 224,

v  liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,

v  liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 174,

v  liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,

v  Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 50.

 


 

 

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach w latach 2015/2016 

1. Europejski program: " Owoce w szkole"

2. Europejski program dopłat do spożycia mleka w szkołach " Szklanka mleka"

3. Program MEN " Książki naszych marzeń"

 


Projekty realizowane w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach w latach 2014/2015 

1.Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,wychowania i opieki wklasach I-III szkół podstawowych „ Radosna szkoła”.

2. Europejski program dopłat do spożycia mleka w szkołach: " Szklanka mleka".

3. Europejski program : " Owoce w szkole".

4. Program " Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce".

5. Projekt " Aktywny nauczyciel"- współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   


Projekty realizowane w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach w latach 2013/2014 

1.Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,wychowania i opieki wklasach I-III szkół podstawowych „ Radosna szkoła”.

 

Dzięki projektowi uczniowie klas I-III otrzymali pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole za kwotę 6.000zł. 

 

2. Europejski program : " Owoce w szkole"

 

3. Europejski program dopłat do spożycia mleka w szkołach: " Szklanka mleka" 

                                                          


 

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach w latach 2012/2013

1.Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,wychowania i opieki wklasach I-III szkół podstawowych „ Radosna szkoła”.

Dzięki projektowi uczniowie klas I-III otrzymali pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole za kwotę 6.000zł.                                                                                

2.Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty” Mogę więcej”.Dzięki projektowi uczniowie klas I-III będą uczęszczali na następujące zajęcia dodatkowe.

-Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami ( w czytaniu i pisaniu).

-Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

-Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

-Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

-Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw.

-Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: " Moja wymarzona ekopracownia"                                                                                                                                  

4.Europejski program :” Owoce w szkole”.

5.Europejski program dopłat do spożycia mleka w szkołach: Szklanka mleka”.